MYSQL ERROR (1062): Duplicate entry '2482256' for key 'PRIMARY' INSERT INTO tracking_outbound (userId, trackingId, referrer, destination, name) VALUES (NULL, NULL, '', 'http://r.popshops.com/r/V2pCc3IzclZQWnhvc1lJUWFzNTc4WlQ4UFFMK1VMT2NsL20zamZwY0JyOUJWczdVSXU2dCs0UTVSWlIzCi9vbzAK/000000260', '')